Igale tehingule kohaldatakse Care Eesti OÜ äritingimusi ( ostu-müügi leping), mis on kättesaadavad
www.kaubamaja24.eu kodulehel.

Ostutehingu toimumisel kinnitab Tellija, et on tutvunud  KAUBAMAJA24 tellimustingimustega ja nõustub neid täitma. 

OSTU-MÜÜGILEPING
1.Mõisted
Kasutaja – kaubamaja24.eu teenuseid või tooteid ostev isik, kes viibib või on viibinud 
Kodulehel ja/või ostab Kodulehe kaudu Kaupmehelt Kaupu või Teenuseid. 
Kasutaja võib olla Kodulehel registreeritud või registreerimata kasutaja. 
Tellimistingimused – E-poest tellimisel kohalduvad tingimused, mis on 
kohustuslikud kõikidele Kodulehel viibivatele ja Kodulehe kaudu oste 
sooritavatele isikutele.
Kaup – Kodulehel Kaupmehe poolt müüdav(-ad) kaup (kaubad).
Eritellimus - on toode mis on valmistatud arvestades Tellija soovide (mõõdu, värvitooni)  järgi.
Meil on nendeks toodeteks: kott-toolid, tumbad, tumba-voodi, rulood, loomapesad, mööblitooted.
Eritellimusega tootele ei kehti 14 päevane vahetus ega tagastusõigus.
Kaupmees – CARE EESTI OÜ, reg.nr 12344584
Koduleht –  Internetikeskkond  www.kaubamaja24.eu ja selle alalehed.
Müügileping – Kodulehe kaudu Kasutaja ja Kaupmehe vahel sõlmitav leping 
Kauba või Teenuse ostu kohta. Müügilepinguks loetakse käesolevate 
tingimuste tähenduses ka teenuse osutamise lepingut.
Müügilepingu kinnitus – Kaubamaja24.eu  (CARE EESTI OÜ)  poolt e-posti teel
väljastatav Arve-Saateleht ehk kinnitus Müügilepingu sõlmimise ja selle tingimuste kohta.
Müügilepingu tingimused – Kaupmehe poolt Müügilepingus määratud tingimused 
(s.h Kauba või Teenuse hind, omadused, makse- ja transporditingimused).
Tarbija - füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.
Teenus - Kodulehel Kaupmehe poolt müüdav(-ad) teenus(-ed).
 
Kasutustingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.
 
2. Kasutustingimuste kehtivus ja kohaldamine
2.1. Tellimistingimused  hakkavad Kasutaja suhtes kehtima hetkel, kui Kasutaja tellib Kaubamaja24. eu lehelt
tooteid ja tasub arve 100%, sellega kinnitab Kasutaja, et on nõus ka kodulehel oleva tellimistingimustega. 
2.2. Kasutustingimused kehtivad vastavalt õiguste iseloomule CARE EESTI OÜ, Kasutaja 
ja/või Kaupmehe vahel tekkivatele õigussuhetele seoses Kodulehe (sh tootearvustuse, foorumi, blogi jms) kasutamisega. Kodulehe kasutamise all mõeldakse eelkõige kauplemiskeskkonna funktsioonide
kasutamist Kaupade või Teenuse ostmiseks Kaupmehelt või Kaupade ja Teenustega tutvumist Kodulehe 
vahendusel.
2.3. Kasutustingimused kohalduvad kõikidele Kodulehe kasutajatele ja Kaupmeestele.
2.4. Kasutajal ei ole kohustust ennast Kodulehel registreerida
2.5. Lisaks käesolevatele Kasutustingimustele reguleerivad Kasutaja ja Kaupmehe vahelisi 
suhteid Transporditingimused ,Maksetingimused ja Privaatsus- ja Andmekaitsetingimused , 
mis kõik loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks lisaks ning väljakujunenud head tavad.
2.6. Täpsed makse- ning transporditingimused määratakse enne Müügilepingu sõlmimist Kaupmehe 
poolt, mis tähendab, et iga Müügilepingu puhul ei pruugi kõik punktis 2.5. viidatud tingimustes näidatud
viisid olla kasutatavad. Vastav teave avaldatakse Kasutajale enne Müügilepingu sõlmimist.
 
3. CARE EESTI  OÜ roll ja vastutus
3.1. CARE EESTI OÜ võimaldab Kasutajatel ja Kaupmeestel kasutada Kodulehte Müügilepingu sõlmimiseks. CARE EESTI OÜ ei ole Kodulehe kaudu sõlmitava Kaupmehe ja Kasutaja vahelise Müügilepingu osapool. 
Müügilepingu täitmise, sh kuid mitte ainult informatsiooni õigsuse, Kauba olemasolu, kättetoimetamise, kvaliteedi, tagastuste, garantii, Teenuste osutamise jms, eest vastutab üksnes Kaupmees. 
3.2. CARE EESTI OÜ ei taga, et kauplemiskeskkonda on võimalik kasutada kõigi veebisirvijatega.
3.3. CARE EESTI OÜ on õigus seada piiranguid teatud Kaupade või Teenuste müügile 
(näiteks kehtestada piirang, et teatud Kaupu või Teenuseid saavad osta ainult püsikliendid.
 
4. Müügilepingu sõlmimise protsess ja ostuhinna deponeerimine
4.1. Kaupade või Teenuste kirjelduse eksponeerimist Kodulehel käsitatakse Kaupmehepoolse pakkumusena Müügilepingu sõlmimiseks.
4.2. Müügilepingu sõlmimiseks sisestab Kasutaja pärast Kaupade või Teenuste väljavalimist (ostukorvi panemist) nõutavad andmed ning kinnitab lepingu sõlmimise soovi klikkides nupule/ikoonile „Kinnita tellimus“. 
Müügileping ja tellimistingimustega  nõusolek  loetakse sõlmituks tellimuse arve tasumisel  
Kasutaja poolt. 
Pärast Müügilepingu sõlmimist on Kasutajal võimalik Müügilepingut muuta 
(nt osade Kaupade või Teenuste ostmisest loobuda, muuta transpordiviisi või maksetingimusi) ainult kokkuleppel Kaupmehega 24h jooksul peale tellimuse esitamist.
4.3. Kaupmehel on õigus määrata minimaalne ostukorvi summa. Kui selline summa on määratud, puudub Kasutajal võimalus Müügilepingu sõlmimiseks väiksema summa ulatuses.
4.4. Müügilepingu sõlmimise ametlik aeg arvestatakse CARE EESTI serveri kella järgi, mis ei vasta alati Kasutaja või Kaupmehe veebisirvija või arvuti ajale.
4.5. Kui Müügilepingu tingimusi on muudetud pärast selle sõlmimist, kehtivad Kasutaja suhtes Müügilepingu sõlmimise hetkel kehtinud tingimused.
4.6. Pärast Müügilepingu sõlmimist tasub Kasutaja panga vahendusel CARE EESTI OÜ  arveldusarvele 
kuni 7 päeva jooksul 100% kindlaksmääratud 
arve summa kui kokku ei ole lepitud tasumist osade kaupa või järelmaksuga.
4.7. Kaupmehel tekib kohustus tellimuse täitmiseks, kui Kasutaja on ostuhinna vastavalt punktile 4.6. deponeerinud. Järemaksu korral, kus Kaupmehel tekib kohustus pärast järelmaksulepingu 
sõlmimist. Kui Kasutaja ei tee seda 7 päeva jooksul peale tellimuse vormistamist
ei teki Kaupmehel kohustust  Müügilepingut täita ja lõpetada leping 8-ndal päeval pärast peale tellimuse vormistamist.
4.8. Tellijal on õigus nõuda Kaupmehelt arve väljastamist elektrooniliselt kui kogu ostuhind on tasutud. Kui arvel märgitud ostuhind ei vasta Müügilepingu kinnitusel märgitule, on Tellijal õigus nõuda 
Müügilepingu kinnitusele vastavat arvet.
4.9. Pärast Müügilepingu sõlmimist ja ostuhinna täielikku või osalist deponeerimist vastavalt punktidele 4.6. või 4.7. (v.a. järemaksu korral)
väljastab CARE EESTI  e-posti teel Kasutajale Müügilepingu kinnituse milles sisaldub:
- Müügilepingu ehk Arve numbri;
- Kasutaja /Tellija kontaktandmed
- Kauba kättetoimetamise aadressi
- vastavalt Kaupmehelt saadud infole ostetud Kauba või Teenuse nimetuse, selle lõpphinna,
Kaupmehe nime ja kontaktandmed, Transporditingimused , maksetingimused ning võimalikud
eritingimused (nt maksimaalne Teenuse kasutamise aeg).
Paralleelselt Müügilepingu kinnituse väljastamisega väljastab CARE EESTI ka Kaupmehele kinnituse selle kohta, et Kasutaja on ostuhinna deponeerinud.
 
5. Kaupade ja Teenuste ning täiendavate teenuste hinnad
5.1. Kodulehel müüdavate Kaupade ja Teenuste hinnad on toodud eurodes 
Hindadele ei lisandu käibemaksu 20% kuid lisandub transporditasu kui selleks soovi on.
CARE EESTI OÜ ei ole käibemaksukohuslane.
5.2. Kaupmehel  on õigus korrigeerida tema poolt pakutava Kauba või Teenuse hinda. Kui Kasutaja sõlmis Müügilepingu enne hinna muudatuste avaldamist Kodulehel, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli Kodulehel 
kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil.
5.3. Järelmaksulepingu vormistamisel võib Kauba või Teenuse hinnale olla lisatud lepingutasu ja teatud intressiprotsent vastavalt järelmaksuteenust pakkuva krediidiasutuse kehtivatele tingimustele. 
5.4. Järelmaksulepingu tasu ja tasutud intress ei kuulu ühelgi juhul tagastamisele (s.h Müügilepingust taganemise korral).
5.5. Transpordi hind kuvatakse Kasutajale pärast kohaletoimetamisviisi (Transporditingimuse) valikut ning märgitakse ka Müügilepingu kinnitusele.
5.6. Transporditingimused ja nende hinna määrab  CARE EESTI  ja vastutab andmete õigsuse eest.
5.7. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Kasutaja soovib Kaupa toimetada erinevatele aadressidele tuleb teha erinevad tellimused või tuleb tasuda 
kauba transpordi eest erinevatele aadressidele eraldi.
 
6.  Teenuse osutamine ja Kaupade kättetoimetamine
6.1. Kasutaja saab Kauba kätte vastavalt Müügilepingu sõlmimisel valitud Transporditingimusele . Kui Kasutaja on ostnud Teenuse, siis lepib ta Teenuse osutamise aja Kaupmehega kokku Kaupmehega kontakteerudes. 
6.2. Müügilepingu kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui Kasutaja (või järelmaksuteenuse pakkuja) on Arve vastavalt Müügilepingule tasunud õigeaegseltTarneaeg lükkub edasi Müügilepingu sõlmimise ja laekumise vahele jäävate päevade võrra.
6.3. Kaupmehel on õigus tarneaega pikendada kuni 30 päeva võrra, kui esinevad objektiivsed, Kaupmehest sõltumatud põhjused, mis tingivad viivituse Kauba kättetoimetamisel.
6.4. Kaupmees kohustub Kasutajat teavitama tarneaja või muude kättetoimetamisega seonduvate tingimuste muutumisest hiljemalt 24 tunni jooksul pärast informatsiooni ilmnemist.
6.5. Juhul kui Kasutaja kaotab Kauba kättetoimetamisega hilinemise tõttu ( rohkem kui 30 päeva)
(s.h punktis 6.3 nimetatud tarneaja edasilükkamise tõttu) huvi Kauba ostmise vastu, on tal õigus esitada avaldus Müügilepingust taganemiseks. 
Taganemise korral tagastatakse Kasutaja poolt tasutud kauba (-de) ostuhind 7 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest.
6.6. Kauba kättetoimetamise eest Kasutajale vastutab täielikult Vedaja ehk transpordi
teenust osutav ettevõte. 
CARE EESTI Kauba kättetoimetamise eest ei vastuta. CARE EESTI  ei vastuta Kaupade 
kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest , kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
6.7. Kauba Kasutajale kättetoimetamise kohustus loetakse täidetuks Kauba üleandmisel Kasutajale endale või tema esindajale. Muuhulgas (ja arvestades Kasutustingimustes toodud erilisi piiranguid) loetakse esindajaks Kasutaja elu- või asukohas asuvad isikud, kes Kaubad vastu võtavad. Kaupade juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Kasutajale üle Kauba üleandmise hetkel.
6.8. Kui Kaup mis toimetatakse kohale Vedajaga ja Kaubal esineb (väliseid) vigastusi, on Kasutajal õigus Kaupa mitte vastu võtta ja märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Allkirjastades saatelehe kinnitab Kasutaja, et Kauba  üleandmise momendil oli pakend terve ja  ta on rahul Kaubaga ning  seisundiga 
(Kaubal ei ole väliseid vigastusi). Kuller toimetab kauba Kasutaja (Ostja)märgitud kohaletoimetamisaadressi välisukseni.
6.9. Kaupade tarneaeg  ehk transpordiks kulub aeg on Eesti Vabariigi piires üldjuhul kuni 7 päeva. 
 
7. Tarbija taganemisõigus
7.1. Kui tellitud Kaup ei sobi, sest ei vasta tootekirjelduselel  siis  võib Kauba tagastada Kaupmehele
14 päeva jooksul, antud tingimus ei kehti Kasutaja / Tellija soovide järgi valmistatud
eritellimusega tootele.
 Eritellimusena valmistatud toodet / tooteid ei saa tagastada.  
(võlaõigusseaduse § 56 lg 1). 
Kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab 
olema Kaupmehele saadetud kirjalikult Kaupmehe e-posti aadressil  info@kaubamaja24.eu
tähtaja (so 14 päeva) jooksul alates Kauba kättesaamisest  
Punkt 7. kehtib ainult füüsilisest isikust Tellijale ega laiene juriidilisele isikule
7.2. Kui Kasutaja on punkti 7.1. alusel Müügilepingust taganenud ning Kaubal ei esine puudusi, kannab Kaupmees tagastatud kauba eest raha tagasi 100% aga me arvestame ostuhinnast maha kauba transpordikulu ning tellimuse käsitlemise kulud  10% kauba ostuhinnast.
Tagastatav summa makstakse 7 päeva jooksul Tellija pangakontole ( samale kontole kust tasuti esialgselt kauba eest) .
7.1.1 Toote tagastamisel CARE EESTI OÜ-le kuulub kliendil tasumisele 10% kauba hinnast ,käsitlemise
kulude katteks. 
Antud summa arvestatakse maha tagasimakstavalt summalt.
7.2. Tagastamisele ei kuulu Kauba saatmiskulu mis tasuti kauba tellimisel või kauba tagastamisel 14 päeva jooksul . Selle kulu kannab Klient ehk kauba tellija ( Kaubal ei esine puudusid)
7.2.2 Kui tagastatav kaup on defektiga või praak ja see ilmnes kohe kauba vastu võtmisel
kuid mitte hiljem kui 14 päeva siis tagasi saadetud kauba transpordi kulu kannab Kaupmees kuid mitte rohkem kui on odavaim teenuse hind kauba saatmisel.
7.3. Kui tagastatav Kaup on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kasutaja poolt mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või muu Kasutaja tegevusest tingitud asjaolu tõttu, siis jääb Kaupmehele õigus kaupa mitte vastu võtta. 
Tarbijal on  õigus tekkinud situatsioonis süüdlase tuvastamiseks 
kasutada sõltumatu eksperdi abi. Sõltumatu ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Kasutaja ja Kaupmehe vahel, v.a juhul kui ühe poole seisukoht osutub ilmselgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul maksab kulude eest pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.
7.4. Kui Kasutaja on punkti 7.1. alusel Müügilepingust taganenud, tagastab Kaupmees Müügilepingu kinnitusel märgitud ja/või Kasutaja poolt tasutud ostuhinna 14 päeva jooksul peale taganemisavalduse esitamist, 
eeldusel, et sama aja jooksul tagastatakse Kaup Kaupmehe lattu.
7.5. Kaupmees  jätab endale õiguse tühistada Kasutaja tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud Kaupa juhul, kui tegemist oli Kasutajale spetsiaalselt  valmistatud eritellimuse tootega ( kott-toolid, tumbad, sohvad, rulood- ja aknakatted) Eritellimuseks  loetakse:
7.5.1.  tellimusi, mis on täidetud lähtuvalt Kasutaja erisoovist (joonisest, edastatud mõõtmetest, viimistlussoovist , suurustest jne.);
7.5.2.  tootjalt spetsiaalselt Kasutaja jaoks tellitud eriviimistlusega Kaubad, kattematerjalid, värvid, suurused ehk toote mõõtmed, mahud ( näit. kott-toolide erineva suurused, rulood)
7.5.3.  hulgitellimusi, mis on vormistatud pärast näidise saatmist ning heakskiitu Kasutaja poolt.
7.6. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis. 
Kui kaup on kasutatud, siis CARE EESTI juhindub mõistliku kasutuse põhimõttest. Kasutajal tuleb ostetud kauba originaalpakend avada ettevaatlikult, seda mitte rikkudes. Kaubal pevad olema kõik tehase kleebised ning seerianumber, samuti peab tagastamisel olema originaalpakendil alles tehase kleebised ja seerianumbrid.
7.7. Kaupmehel ei ole kohustust võtta tagasi kergestiriknevaid Kaupu toiduained, lilled jms kosmeetikat ja nahahooldustooteid; piercing ehted, perioodiliselt ilmuvaid trükiseid, ilutulestikuraketid jms tooted. 
Kaupmehel ei ole kohustust tagasi võtta järgmisi Kaupu, kui nende pakend on avatud: pesu, sukad, ujumisriided, audio- ja videosalvestised, tarkvara.
 
8.  Kauba garantiitingimused ja pretensioonide esitamine
8.1. Kui Kaubale on ette nähtud müügigarantii võlaõigusseaduse mõistes, kohustub Kaupmees garantiitingimusi täitma ning puudustega Kauba ettenähtud tingimustel parandama või asendama.
8.2. Sõltumata garantii olemasolust on tarbijast Kasutajal õigus Kaupmehele esitada Kauba lepingutingimustele mittevastavusest tingitud pretensioone kahe aasta jooksul arvates Kauba kättesaamisest. 
Kui Kaup on müüdud tarbijale, siis kolme (3)  esimese kuu jooksul Kaubal ilmnenud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas Müügilepingu sõlmimise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama majandus- ja kutsetegevuses tegutsev Kaupmees.
8.3.  Kauba defekti ilmnemisel kohustub Kasutaja koheselt teavitama Kaupmeest probleemist e-posti teel: info@kaubamaja24.eu
8.3.1.  nimi ja kontaktandmed;
8.3.2.  Kauba defekti ja/või puuduse kirjelduse; võimalusel lisama fotod;
8.3.3.  Müügilepingu number.  
8.4. Teavitus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2 kuud peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja möödalaskmise korral kaotab Kasutaja õiguse nõuda Kaupmehelt Kauba parandamist või väljavahetamist.
8.5. Puudusega Kauba või selle detaili asendamise korral on Kaupmehel õigus nõuda Kasutajalt puudusega Kauba või detaili tagastamist.
8.6. Kaupmehe poolt antav garantii ei kata toote vea või kahjustuse poolt põhjustatud otseseid ega kaudseid kahjusi, kaotusi ega ebameeldivusi. Garantii ei kompenseeri kauba teeninduspunkti viimist või transportimisest 
tulenevaid kulutusi. Garantii otsuse teeb kaupmees kuni 14 tööpäeva jooksul 
alates kauba teeninduspunkti jõudmisest.
8.7. Kui Kasutaja nõuab Kauba parandamist ja nõue on põhjendatud, kuid Kaupmees ei tee seda 30 päeva jooksul võib Kasutaja Kauba ise parandada või lasta seda teha kolmandal isikul ning nõuda Kaupmehelt 
selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.
8.8. Kui Kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, kui Kaupmees keeldub õigustamatult asja parandamast või asendamast või ei tee seda 30 päeva jooksul pärast talle lepingutingimustele mittevastavusest teatamist ning Kasutaja ei soovi või ei saa lasta teha 
parandusi kolmandal isikul, on Kasutajal õigus Müügilepingust taganeda ja Kaup Kaupmehele tagastada. Kaupmees kohustub tagastama Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna 14 päeva jooksul arvates põhjendatud 
taganemisavalduse saamisest.
8.9.  Kaupmees ei vastuta:
8.9.1. Kasutajast tingitud  Kauba kahjustumise eest;
8.9.2. defektide eest, mis on tekkinud Kauba mittesihipärasest kasutamisest;
8.9.3. Kauba loomuliku füüsilise kulumise eest Kauba tavapärasel kasutamisel;
8.9.4. Kauba kasutamisest tingimustes või viisil, mille puhul saab 
eeldada tavapärasesest kiiremat kulumist;
8.9.5. muudel seaduses sätestatud juhtudel.
 
9.  Kaupmehe õigus Müügilepingust taganeda
9.1. Kaupmehel on õigus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda alljärgnevatel põhjustel:
9.1.1. Kasutaja ei tasu mis tahes Müügilepingus ette nähtud summat tähtaegselt;
9.1.2. Kasutaja järemaksutaotlust ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik rahuldada;
9.1.3. Tellitud Kaup puudub Kaupmehe laos ja seda ei ole võimalik hankida;
9.1.4. muul õigusaktides sätestatud põhjusel.
9.2. Kaupmehel on kohustus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda kui ilmneb, et Kasutajal puudus õigus Müügilepingu sõlmimiseks (nt kui alla 18-aastane Kasutaja sõlmib lepingu alkoholi ostmiseks). 
Kaupmehel on õigus Kauba kättetoimetamisel või Teenuse osutamisel kontrollida, kas Kasutajal on Müügilepingu sõlmimise õigus. Vastava õiguse puudumisel Kaupmees Kaupa ei väljasta või Teenust ei osuta.
9.3. Kui Kaupmees on Müügilepingust taganenud, tagastatab Kaupmees Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna Kasutajale 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse tegemisest.
 
10.  Vastutus ja vääramatu jõud.
10.1. CARE EESTI ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kasutajale kättetoimetamise aegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate Kasutustingimuste raames.
10.4. CARE EESTI ei kompenseeri Kasutaja kulusid, mis tekivad asjaoludest, et Kasutaja  võttis enda peale kolmandate (Care Eesti mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate Kasutustingimustega vastuolus 
olevatel tingimustel.
10.5. CARE EESTI ei kompenseeri Kasutajale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju. Võimalike kahjude eest vastutab Kaupmees, kui seadusest või poolte kokkuleppest ei tulene teisiti.
10.6. CARE EESTI ei kompenseeri Kasutajale mis tahes kaudset kahju, s.h saamata jäänud tulu.
10.7. Kaupmees ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Kasutajale tulenevalt asjaolust, et Kaupmees on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda.
 
11.  Kasutaja õigused, kohustused ning kinnitused
11.1. Kasutajal on õigus:
11.1.1. nõuda Kaupmehelt pärast Müügilepingu sõlmimist ja ostuhinna tasumist 
arve esitamist;
11.1.2. postitada Kodulehele kommentaare, Kauba või Teenuse arvustusi, fotosid jms ning esitada CARE EESTI OÜ-le küsimusi, ideid ja ettepanekuid Kodulehe kasutajasõbralikumaks muutmiseks, juhul kui see pole ähvardav, ei riiva kolmandate isikute õigusi, autoriõigusi ega pole vastuolus hea tava, seaduse või kohtupraktikaga. CARE EESTI OÜ-l on õigus eeltooduga vastuolus olevad kommentaarid või postitused kõrvaldada;
11.1.3. esitada CARE EESTI OÜ-le pretensioone www.KAUBAMAJA24.eu  tegevuse kohta, 
samuti esitada CARE EESTI OÜ-le või Kaupmehele pretensioone Müügilepingu 
täitmise või muu Kaupmehe tegevuse kohta. Kui pretensioonid Kaupmehe 
tegevuse kohta on esitatud CARE EESTI OÜ-le,  edastab CARE EESTI need 
Kaupmehele, kes tagab pretensioonide põhjendatuse korral nende rahuldamise.
11.2. Kasutaja kohustub:
11.2.1. esitama Kodulehe kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;
11.2.2. hoidma saladuses kolmandate isikute eest Kodulehel registreeritud kasutajakonto kasutajatunnust ja salasõna ning Müügilepingut;
11.2.3. vastutama täielikult kõikide tegevuste eest, mis on toimetatud tema kasutajakonto alt või tema elu- või asukohas asutavalt IP-aadressilt;
11.2.4. mitte kasutama Kodulehte ebaseaduslikuks või headele kommetele mittevastavaks tegevuseks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);
11.2.5.  viivitamata e-posti teel informeerima CARE EESTI kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Kodulehe kasutajaks registreerumisel esitatutega;
11.2.6. koheselt e-posti teel informeerima CARE EESTI OÜ-d Kodulehe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse ning CARE EESTI poolt saadetud Müügilepingu kaotamisest või sattumisest kolmandate 
isikute valdusse.
11.2.7.  mitte lubama sooritada Kodulehel oma identiteedi alt tehinguid alaealistel ja muudel isikutel, kellel on vastavalt õigusaktidele keelatud või piiratud tehingute või teatud liiki tehingute tegemine.
11.3.  Kasutaja kinnitab, et ta:
11.3.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Kodulehel 
võimaldatud tehinguid;
11.3.2. on teadlik, et sõlmib Müügilepingu CARE EESTI OÜ-ga 
11.3.3. on teadlik, et tellimuse esitamine toob kaasa siduva Müügilepingu;
11.3.4. on teadlik, et Kasutustingimustega nõustumisel ei ole Kasutaja ja CARE EESTI tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Kasutustingimustes selgesõnaliselt kirjas;
11.3.5. on teadlik ja nõustub sellega, et CARE EESTI OÜ-l on õigus teostada Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, käesolevatele Kasutustingimustele ning CARE EESTI Privaatsus- ja Andmekaitsetingimustele ;
11.3.6. on teadlik ja nõustub, et tal ei ole ühelgi juhul õigus nõuda CARE EESTI  juures deponeeritud summalt intressi;
11.3.7. on teadlik ja nõustub, et CARE EESTI edastab kõik tema poolt deponeeritud summad Kaupmehele. Taganemisõiguse kasutamisel tagastab tasutud summad Kaupmees või CARE EESTI;
11.3.8. on teadlik ja nõustub, et Kasutustingimuste aktsepteerimisega annab ta CARE EESTI OÜ-le nõusoleku saata endale kommertsteadaandeid, uudiskirju, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi. 
Kasutajal on õigus teadaannete saamisest igal ajal loobuda. See ei muuda tühiseks Kasutustingimustega nõustumist;
11.3.9. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Kasutustingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Kodulehe kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.
11.4. Alla 18-aastane Kasutaja kinnitab, et ta kasutab Kodulehte koos vanematega või täiskasvanud hooldaja juuresolekul.
 
12.  CARE EESTI OÜ õigused ja kohustused
12.1. CARE EESTI OÜ-l on õigus:
12.1.1. katkestada Müügilepingu sõlmimine ja/või eemaldada Kasutaja 
Kodulehelt, kui CARE EESTI kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse 
ebaausalt või Kasutustingimuste vastaselt;
12.1.2. võtta sellest eraldi ette teatamata ükskõik millal Koduleht maha või selle toimimine peatada;
12.1.3. jälgida Kodulehel toimuvat tegevust, sh jälgida Kasutajate poolt Kodulehe kasutamist kooskõlas Privaatsus- ja Andmekaitsetingimustega ;
12.1.4. omal valikul, kas piirata või tühistada põhjusi esitamata Kasutaja Kodulehe kasutamisõigus, sh muuta ja eemaldada Kodulehel Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgeda Kasutaja kasutajakonto ja mitte võimaldada tal uuesti registreeruda juhul, kui
Kasutaja:
(a) rikub Kasutustingimusi või nendest tulenevaid Kasutaja kohustusi;
(b) on esitanud Kodulehel kasutajaks registreerumisel või Kodulehe 
kasutamisel informatsiooni, mis on ebaõige, eksitav ja/või ebatäpne;
(c) teadlikult ja tahtlikult levitab Kodulehel valeinformatsiooni, 
solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid, käitub vääritult või 
kahjustab muud moodi Kodulehte, CARE EESTI OÜ-d või teisi isikuid;
(d) käitub muud moodi vastuolus Kasutustingimuste, heade kommete või 
kehtivate õigusaktidega;
12.1.5.  saata Kasutajatele kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid 
teadaandeid ning küsitlusi.
 
12.2. CARE EESTI OÜ ei vastuta ühelgi juhul:
12.2.1. Kaupmehe ja Kasutaja vahel sõlmitud Müügilepingute täitmise eest. Juhul, kui CARE EESTI OÜ-l tekib Kasutaja ees õigusaktidest tulenevalt Müügilepingu sõlmimise keskkonna võimaldamisest vastutus, siis on see 
vastutus piiratud Kasutaja poolt CARE EESTI juures konkreetse Müügilepingu täitmiseks deponeeritud summa suurusega;
12.2.2. kolmandate isikute poolt Kodulehel avaldatud kuulutuste, foorumis avaldatud kommentaaride ja muu Kodulehel avaldatud informatsiooni eest, välja arvatud õigusktidest tulenev vältimatu vastutus;
12.2.3. CARE EESTI ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või 
kaardimaksega seoses tekib probleeme, on Kasutaja kohustatud teatama neist viivitamatult CARE EESTI klienditeenindusele;
12.2.4. Kasutajale tekkinud kahju eest, mis on põhjustatud Kasutaja Kodulehel salasõna ja kasutajatunnuse ja/või CARE EESTI juures summa deponeerimisel temale teatavaks tehtud Müügilepingu numbri ja sisu 
kolmandate isikute poolt kasutamisest.
 
13.  Kaupmehe õigused ja kohustused
13.1.  Kaupmehel on õigus:
13.1.1. Pöörduda pärast Müügilepingu sõlmimist Kasutaja poole täiendava 
informatsiooni saamiseks (nt tarneaadress, Kauba täpsustus vms);
13.1.2. Täita Müügileping selles märgitud tingimustel ning keelduda 
pärast Müügilepingu sõlmimist Kasutaja poolt avaldatud muudatusettepanekutest;
13.1.3. Mitte rahuldada Müügilepingust taganemise avaldust, kui Kaup on 
Kasutajale üle antud või kätte toimetatud rohkem kui 14 päeva enne avalduse 
esitamist ning Kaubal ei esine puudusi.
13.1.4. Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda kui ilmneb, et Kasutajal puudus õigus Müügilepingu sõlmimiseks (nt kui alaealine Kasutaja sõlmib lepingu alkoholi ostmiseks). Kaupmehel on õigus ja kohustus Kauba kättetoimetamisel või Teenuse osutamisel kontrollida, kas Kasutajal on Müügilepingu sõlmimise õigus. Vastava õiguse puudumisel Kaupmees Kaupa ei väljasta või Teenust ei osuta.
 
13.2.  Kaupmehel on kohustus:
13.2.1. Edastada Kaupade ja Teenuste kohta ainult õiget informatsiooni;
13.2.2. Informeerida Kasutajat hiljemalt Kauba kättesaamisel või Teenuse 
osutamisel pretensioonide esitamise võimalustest ning Kauba garantiitingimustest;
13.2.3. Tagada Müügilepingu täitmine selleks ettenähtud tingimustel;
13.2.4. Garantiitingimuste ilmnemisel parandada või asendada puudustega Kaup;
13.2.5. Garantiitingimuste alla mittekuuluvate puuduste ilmnemisel parandada või asendada Kaup juhul, kui selline kohustus tuleneb käesolevast Lepingust või õigusaktidest.
13.2.6. Korraldada ja tagada Kaupade tagastused ja väljavahetamised, kui selleks on õigusaktides või käesolevates Kasutustingimustes sätestatud alus.
 
14.  Poolte teated
Kõikide Kodulehe teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja, CARE EESTI ja Kaupmehe vahel toimub elektroonilises kõikide Poolte poolt aktsepteeritud vormis Kodulehel teineteisele avaldatud e-posti 
aadresside kaudu või informatsiooni avaldamisega Kodulehel. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile või avaldatud Kodulehel ja sellest on möödunud 2 tööpäeva.
 
15.  Intellektuaalne omand
15.1. CARE EESTI Kodulehekülg www.kaubamaja24.eu  ja kogu selle sisu, sh kuid 
mitte ainult CARE EESTI kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, 
tekstid, CARE EESTI kaubamärk jms on CARE EESTI intellektuaalne omand või tema 
poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. 
Kõik eespoolnimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, 
mida ei ole Kaupmehel ega Kasutajatel õigus CARE EESTI kirjaliku loata 
ühelgi juhul kasutada.
15.2.  Eesmärgiga pakkuda enda Kaupu ja Teenuseid Kodulehe kaudu, 
loovutab Kaupmees CARE EESTI OÜ-le intellektuaalse omandi õigused Kaupade 
ja Teenuste  kirjelduste, fotode ja muude selliste teoste suhtes, mis 
kuuluvad avaldamisele Kodulehel. Kui intellektuaalse omandi õiguste 
loovutamine ei ole seadusest tulenevalt võimalik, annab Kaupmees CARE EESTI OÜ-le 
nende kasutamiseks ainulitsentsi.
15.3. Kodulehele postituste tegemisega annab Kasutaja CARE EESTI kõik 
varalised autoriõigused teostena käsitavate postituste suhtes. 
Kui Kasutajal puudus intellektuaalse omandi õigus postituste tegemiseks 
(nt postitab Kasutaja autoriõigustega kaitstud foto), kohustub 
Kasutaja vastutama kõikide kolmandate isikute nõuete rahuldamise eest, 
mis on esitatud CARE EESTI OÜ-le seoses teoste, kaubamärkide või muu 
intellektuaalse omandi õigusega kaitstud objektiga seonduvate õiguste 
rikkumise eest.
 
16.  Privaatsuse ja andmekaitsetingimuste aktsepteerimine
Kodulehe Kasutustingimustega nõustumisel kinnitavad Kasutaja ja Kaupmees, 
et nad on tutvunud CARE EESTI OÜ Privaatsus- ja Andmekaitsetingimustega ja 
aktsepteerivad seda täielikult ja mööndusteta.
 
17.  Kasutustingimuste muutmine
17.1. CARE EESTI OÜ-l on igal ajal õigus ühepoolselt  Kodulehte ja Kasutustingimusi 
(sh kuid mitte ainult Transporditingimusi ,Maksetingimusi , Privaatsus- 
ja Andmekaitsetingimusi , Megapakkumise tingimused ) ühepoolselt muuta 
ning täiendada, sh Kodulehe osutatavad teenused lõpetada või Koduleht sulgeda.  
17.2. CARE EESTI soovitab Kasutustingimused aeg-ajalt üle vaadata, et olla 
kursis hetkel kehtivate tingimustega. Kõik tehingud alluvad nende 
tegemise hetkel kehtivatele tingimustele.
 
18.  Muud tingimused
18.1. Kasutajad ja Kaupmees aktsepteerivad Kodulehel esinevad trükivigu, ebatäpsusi või muid tekkivaid vigu ning aktsepteerivad, et neid ei saa ühelgi juhul tõlgendada CARE EESTI OÜ kahjuks.
Kodulehel kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega.
18.2. Kodulehe kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja, CARE EESTI ja 
Kaupmehe vahel kohaldatakse käesolevaid Kasutustingimusi, muid 
Poolte vahelisi suhteid reguleerivaid akte ja Eesti Vabariigi õigust.

18.3. Kodulehe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja, CARE EESTI
ja Kaupmees lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel 
lahendavad Pooled nende vahelise vaidluse Harju Maakohus.  
Juhul, kui mõni Kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu 
seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimuste sätete kehtivust.

18.4. Kasutustingimused kehtivad Kodulehe kasutamisel Kasutaja poolt ja 
kehtivad Kasutaja ning CARE EESTI ja Kaupmehe vaheliste Kasutustingimuses 
reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.
 
19. Tellitud kauba hoiustamine
19.1. Tellitud kaupa hoiustame laos kuni 7 päeva tasuta. 
Kui soovite tellitud kaupa hoiustada meie laos kauem, lisandub tellimuse 
summale hoiustamise tasu 1eur iga tasuta hoiuaega ületanud päeva eest.

 
Koduleht Elitec'st